"Umění je květ života celé společnosti" Lev Nikolajevič Tolstoj'Umění je květ života celé společnosti' Lev Nikolajevič Tolstoj

Důležitá sdělení

P. uč. Daniela Klimková již VYUČUJE.

Ve středu 23. 6. 2021 p. uč. A. Tomková NEVYUČUJE.


Dotazník pro žáky ZUŠ

Milí rodiče, 

opět se na Vás obracím s prosbou o zprostředkování a vyplnění dotazníku, avšak nyní Vašimi dětmi. Dotazník je odlišný od toho, který jste vyplňovali Vy, a je určen pouze žákům 2. stupně ZŠ. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 30. 6. 2021. Prosím, při vyplňování dotazníku, který dětem nezabere více jak 15 - 20 minut, o připomenutí, že veškeré odpovědi se musí týkat ZUŠ, ne ZŠ. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jaké další výzvy a specifika přineslo distanční vzdělávání žákům ZUŠ z hlediska jejich zájmu o studovaný předmět. Je velmi důležité, aby se děti do vyplnění dotazníku zapojily, protože jen tak bude vytvořena ucelená případová studie zaměřující se na specifika a problémy distančního vzdělávání na ZUŠ během pandemie COVID-19, a to z pohledu vedení školy, pedagogů, Vás rodičů i Vašich dětí.

Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny zde na webu ZUŠ.

Odkaz na dotazník: https://www.survio.com/survey/d/G4V5L9R9Q3D2P5D6I 

S velkým díky

Mariana Zetková


Provoz ZUŠ od pondělí 24. května 2021

Je umožněna osobní přítomnost na výuce v nejvyšším počtu 10 žáků ve skupině bez povinnosti dokládání testování. V případě výuky nad 10 žáků jsou žáci povinni doložit čestné prohlášení o testování (viz zde).

Osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit zdravotnické roušky (osoby do 15 let) nebo respirátory (osoby nad 15 let). V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. zpěv či hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku/respirátor.

Žáci vstupují do budovy školy těsně před začátkem výuky a po skončení výuky ihned opouští budovu školy. Vstup jiných osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech.

Úplata za vzdělávání (školné)

Vážení rodiče, podklady k úhradě úplaty za vzdělávání (dále jen školné) za 2. pololetí školního roku 2020/2021 byly odeslány na Vaše e-mailové adresy. V době epidemie kontinuita vzdělávání žáků ZUŠ nebyla přerušena, ale pokračuje formou distančního vzdělávání. Na základě výkladu MŠMT k problematice školného v ZUŠ není možné v rámci distančního vzdělávání vrátit, snížit nebo prominout úhradu školného. Ze školného je hrazen výhradně provoz školy. Mzdy učitelů jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Prosíme tedy o úhradu školného a děkujeme za pochopení. Vaše ZUŠ.