"Umění je květ života celé společnosti" Lev Nikolajevič Tolstoj'Umění je květ života celé společnosti' Lev Nikolajevič Tolstoj

Školní řád

 

Školní řád Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm vydává

na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy.

 

ČÁST PRVNÍ

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

I.                Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1)     Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993

2)     Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. V třídní knize se provede o proškolení zápis. Školní řád je vyvěšen v přízemí budovy školy.

3)     Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat na webových stránkách školy, přijímat je od učitele nebo vedení školy a rozšiřovat j

4)     Žáci  mají dále právo:

a)     na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,

b)     na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c)     zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,

d)     vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,

e)     na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

f)      na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu,

g)     žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se stanoví pro studium vhodné podmínky a odpovídající podpůrná opatření, která jsou uvedena ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů a odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení,

h)     nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy,

i)      účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.

 

5)     Práva uvedená v odstavci 4 písmena b) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

6)     Na informace podle odstavce 4 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

 

7)     Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

 

 

II.             Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

 

1)     Žáci jsou povinni:

a)     řídit se zásadami tohoto školního řádu,

b)     dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,

c)     žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas, připraveni na výuku.

 

2)     Zletilí žáci jsou dále povinni:

a)     informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b)     dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky – 571 751 455 nebo e-mailem – zus@zusroznov.cz ),

c)     v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

d)     nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem,

e)     sledovat aktuální informace o změnách ve výuce uveřejněné na webových stránkách školy – www.zusroznov.cz a na nástěnce v přízemí budovy školy.

 

3)     Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a)     zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b)     na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

c)     informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d)     dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky – 571 751 455 nebo e-mailem – zus@zusroznov.cz ),

e)     v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

f)      nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem,

g)     sledovat aktuální informace o změnách ve výuce uveřejněné na webových stránkách školy – www.zusroznov.cz a na nástěnce v přízemí budovy školy.

 

4)     Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

a)     jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu,

b)     údaje o předchozím vzdělávání,

c)     údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,

d)     údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,

e)     jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a elektronickou adresu.

 

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy
I.    Organizace školy

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřízenou krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.

Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce a další zástupce dle provozních potřeb.

 

Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon).

 

Dále jmenuje :

a)     jako svůj poradní orgán uměleckou radu,

b)     vedoucí předmětových komisí.

 

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběru ředitelem školy, výběrovým řízením, prokázáním umělecko-pedagogických výsledků ve svém dřívějším zaměstnání, nebo pokud byli výkonnými umělci.

 

Technicko hospodářští pracovníci:

a)     ekonom

b)     účetní

c)     školník

d)     uklízečky

 

II.    Organizace výuky

 

Vyučování

a)     vyučování se řídí rozvrhem hodin,

b)     režim otevírání a uzavírání budovy školy je stanoven na školní rok a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,

c)     frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, třídy výtvarného oboru, třída hudební nauky apod.,

d)     do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy dle instrukcí učitele daného předmětu,

e)     při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu,

f)      nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli, zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli,

g)     v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,

h)     v případě nepřítomnosti pedagoga ve škole se z organizačních důvodů výuka nenahrazuje a dále se postupuje dle směrnice školy o snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání,

i)      škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,

j)      žákům není dovoleno opouštět školní budovu během vyučování.

 

 

Vyučovací hodiny a přestávky

a)     vyučovací hodina trvá 45 minut a v případě potřeby může být rozdělena na dvě poloviny

b)     vyučovací hodiny jsou odděleny alespoň pětiminutovými přestávkami,

c)     jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí :

 

Vstup a pohyb ve škole

 

a)     žáci přichází do školy nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. Před vstupem do učebny se žáci přezují. Obuv a svrchní oděv odkládají ve třídě nebo v šatnách. Za odložené věci mimo výše uvedené prostory škola v případě ztráty či poškození nenese odpovědnost. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Ve škole není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné, sečné nebo bodné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření,

b)     vstup do budovy školy se zamyká v 18.20 hodin, po této hodině použijí žáci intercom k přivolání vyučujícího,

c)     rodiče žáků čekají na žáky na chodbách školy,

d)     jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách apod. a ukládání jízdních kol není v budově školy dovoleno,

e)     o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně,

 

ČÁST TŘETÍ

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1)     Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2)     Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3)     Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4)     V případě, že si žák způsobí úraz v prostorách školy, musí tento úraz ihned nahlásit (žák nebo zákonný zástupce) v kanceláři školy.

5)     Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

6)     Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky.

7)     Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu, který o tom provede zápis.

8)     Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

9)     Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Zákonným zástupcům žáků dá škola písemně vědět nejméně 3 dny před plánovanou akcí.

10) Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

11) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

12) V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

1)     Žáci a jejich zákonní zástupci řádně pečují o majetek školy, pronajaté hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

2)     Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

3)     Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky. U nezletilých žáků zajišťují odevzdání školních pomůcek zákonní zástupci.

4)     Škola v souladu se zřizovací listinou pronajímá hudební nástroje.

 

ČÁST PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bude vyjádřeno klasifikací. Za první pololetí dostanou žáci výpis z vysvědčení a na konci druhého pololetí vysvědčení.

2) Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 - uspokojivý,

d) 4 - neuspokojivý.

 

3) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,

b) prospěl(a),

c) neprospěl(a).

 

4) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

 

5) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.

6) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.

7) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

8) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

 

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

2)  U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole podle odstavce 1,

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období (I. pololetí do 15. září, II. pololetí do 15. února). Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

5) Stanovenou výši úplaty na školní rok zveřejní ředitel školy v přízemí budovy školy. O snížení, nebo prominutí úplaty dle vnitřní směrnice rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

 

ČÁST SEDMÁ

Přijímání a ukončení vzdělávání

Přijímání a ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

2) Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé  jsou přijímáni uchazeči na základě talentové zkoušky.

3) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

4) Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, (k 31. lednu nebo k 30. červnu)

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

 

ČÁST OSMÁ

 

Výchovná opatření

 

1)     Výchovnými opatřeními jsou pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy nebo jiná ocenění. Kázeňským opatřením je důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu a jsou projednány na pedagogické radě.

2)     Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3)     Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo vůči ostatním žákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4)     Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka  do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

 

Tímto se ruší Školní řád ze dne 1. února 2008

Tento Školní řád nabývá účinnosti dne 1. září 2019

 

                                                                                                          Petr Hofman

                                                                                                          ředitel školy